Dunia Dan Akhirat


dunia akhiratAllah SWT membagi kehidupan menjadi dua bagian, yakni kehidupan dunia dan akhirat. Apa yang dilakukan manusia di dunia akan berdampak dalam kehidupan akhirat, enak dan tidaknya kehidupan seseorang di akhirat sangat bergantung pada bagaimana ia menjalani kehidupan di dunia ini. Manakala manusia beriman dan beramal saleh dalam kehidupan di dunia, ia pun akan mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan di akhirat. Karena itu, ketika seseorang berorientasi memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat, maka ia akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Continue reading

Tips memadamkan gejolak Syahwat di masa Puberitas


Masa Puberitas adalah masa yang sangat menentukan bagi perkemabangan seorang remaja, dan Islam sebagai agama yang Universal telah meletakkan dasar-dasar dan pokok-pokok untuk menjaga individu dam masyarakat secara proporsional. Maka pendidikan terhadap adab-adab Islam adalah sangat penting bagi para remaja.

Untuk mengurangi gejolak syahwat, Islam telah meletakan pola dasarnya di antaranya, mengharamkan Ikhtilath, mewajibkan hijab, menganjurkan untuk menundukkan pandangan, berikut ini penjelasan selengkapnya: Continue reading

%d bloggers like this: