Apa Kewajiban Kita Terhadap Al-Quran?


Al-Quran adalah sebuah anugerah kepada umat ini, ia adalah kitab yang kekal yang tidak ada kebatilan yang diturunkan oleh Rabb yang maha bijaksana lagi terpuji, Hanya umat Islamlah yang memiliki kitabullah yang kekal dan tidak terpengaruh tahrif dan tabdil, adapun kitab-kitab samawi sebelum nabi Muhammad SAW telah terpengaruh tahrif dan tabdil baik secara lafaz maupun maknanya dan tidak terjaga kesuciannya karena Allah SWT tidak menjaganya, karena ia adalah kitab yang khusus diturunkan untuk kaum tertentu pada zaman tertentu. Continue reading

Pengaruh Menghafal Al-Quran Terhadap Prestasi Belajar


al-quranAl-Quran merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan pada umat manusia sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pegangan dan pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Berinteraksi Dengan Al Qur’an


Berinteraksi Dengan Al Qur'anAllah SWT telah memberikan kemuliaan kepada umat islam dengan menganugerahkan kitab suci yang terbaik yang diturunkan kepada manusia. Allah juga telah memuliakan kita dengan mengutus nabi yang terbaik yang pernah diutus kepada manusia. Sesuai firman Allah SWT: “Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?” (QS al-Anbiyaa: 10)

Kita adalah satu-satunya umat yang memiliki manuskrip langit yang paling otentik, yang mengandung firman-firman Allah SWT yang terakhir, yang diberikan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan anugerah itu terus terpelihara dari perubahan dan pemalsuan kata maupun makna. Karena Allah SWT. telah menjamin untuk memeliharanya, dan tidak dibebankan tugas itu kepada siapapun dari sekalian makhluk-Nya:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Al Hijr: 9).

Ukhuwah Islamiyah Sebagai Bukti Keimanan


ukhuwahUkhuwah merupakan anugrah Allah yang tiada terhingga dan kenikmatan yang tidak dapat diukur oleh materi. Sekalipun seluruh manusia berusaha untuk mengumpulkan harta mereka, namun itu semua tidak dapat digunakan untuk membeli ‘ukhuwah’. Karena ukhuwah tumbuh dan lahir dari cahaya keimanan. Allah SWT berfirman: “Dan (Allah-lah) Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Anfal: 63). Continue reading

Ruqyah Syar’iyyah


Saat ini kehidupan materi telah mengalami kemajuan yang melampaui batas. Manusia sekarang ini menggantungkan diri mereka terhadap peradaban dan kehidupan modern, sehingga kehidupan dunia menjadi puncak tujuan dan cita-cta mereka, bahkan mereka hidup dan mati untuknya. Continue reading

%d bloggers like this: