Az-Zamakhsyari Dan Faham Muktazilah Dalam Kitab Al-Kasyf An Haqaiqit Tanzil


Az-Zamakhsyari Dan Faham MuktazilahBerikut ini adalah ulasan saya tentang riwayat hidup dan aqidah dari Imam Zamakhsyari dan kitabnya Al-Kasyf yang sangat dikenal oleh umat Islam. Sumber utama dari tulisan ini adalah kitab karya disertasi dari Prof. Shalih Gharamullah al-Ghamidi, yang berjudul al-Masail al-I’tizaliyah fi at-Tafsir al-Kasyaf li az-Zamakhsyari, di terbitkan di Riyadh oleh Daar al-Andalus tahun 1422 H atau 2011 lalu. Semoga usaha kecil ini bisa menambah ilmu bagi kita semua tentang tafsir dan ilmunya, salah satu cabang ilmu yang sangat agung karena mempelajari kitabullah Al-Quran.

Continue reading

%d bloggers like this: